my ph0t0 gallery

 me >>no cmera please<<
 eyka
 mama & papa >>cweet seyh<<
 biela & qud0
 me>>peaceee<< kak qidah >>ex kp ta0n lps<< kak ummu.kak qidah n da0s
abg anas
 p 8 krs...smkaj
 abg apiz

 kak qidahj0han g.o peringkt sekolah >2011<